INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

Aquesta pàgina web http://activnatura.com/ és propietat de ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. amb CIF B-62635719 i direcció fiscal al c/ DELFINA DOLZ, 4 (08370) CALELLA, actuant comercialment sota la marca ACTIV NATURA.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ACTIVNATURA A L'EXTERIOR, S.L. es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions es poden fer, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la venda en línia d'activitats d'aventura individuals i en grup.

La durada del contracte quedarà vinculada a la realització de lactivitat sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per accedir als llocs web d'ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per fer la reserva de l'activitat, podeu adreçar-vos a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre a la pròpia web. De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, Protecció de dades personals, ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. informa als usuaris que les dades personals demanades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ DELFINA DOLZ, 4 (08370) CALELLA oa través del correu electrònic info@activnatura.com.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra us heu d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les comandes, estigui només és un apartat de consulta però se'n permet la gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si a 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. al telèfon d'atenció al client 683 372 554 o mitjançant el correu electrònic info@activnatura.com.

Tots els continguts de la web estan en anglès, francès, alemany, espanyol i català.

OFERTA I VIGÈNCIA

En compliment de la normativa vigent ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. ofereix informació sobre totes les activitats que poden desenvolupar, les seves característiques i preus. No obstant això, ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. es reserva el dret de retirar o canviar les activitats que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, les activitats ofertes a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés a les activitats esmentades.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DE LES ACTIVITATS

Les activitats ofertes a la nostra botiga online, incorporen la durada aproximada de l'activitat, característiques físiques dels participants, edat mínima de participació així com de les normes previstes per a cadascuna.

Per poder prendre part de les activitats, tots els participants han de saber, complir i respectar les normes i instruccions següents:

1.- En cas de produir-se algun tipus d'accident i el motiu sigui no haver respectat les normes i les instruccions que es detallen a continuació, l'empresa organitzadora no es farà responsable dels danys que el participant pugui haver ocasionat, tant a la propietat privada, com a tercers o cap a ell mateix.

2.- El participant tindrà cura de tot el material que us hagi facilitat l'organització, necessari per dur a terme l'activitat. ACTIV NAURA A L'EXTERIOR, S.L. es reserva el dret a reclamar al participant pel mal ús que pugui haver fet del material cedit per l'empresa i els possibles desperfectes que això hagi pogut ocasionar en aquests , els costos dels desperfectes anirien a càrrec del participant.

3.- Al lloguer de material sense guia, l'empresa facilitarà el material tècnic necessari per poder fer les activitats en bones condicions. Els accidents produïts pel mal ús dels mateixos o la seva no utilització seran només responsabilitat del participant. Caldrà deixar una documentació com a garantia o l'import equivalent al valor de compra.

4.- L'empresa organitzadora disposa de les assegurances necessàries exigides per la llei per poder dur a terme aquestes activitats. Aquestes assegurances només respondran quan s'hagin respectat les instruccions que es donen en aquest manual.

5.- Cal seguir al peu de la lletra les instruccions que ens doneu el monitor de l'activitat en tot moment.

6.- El fet de no respectar la norma anterior pot suposar la finalització immediata de l'activitat sense que això suposi el retorn dels diners a cap dels participants afectats.

7.- Abans d'iniciar l'activitat, el monitor farà una àmplia explicació de com es desenvoluparà aquesta, els materials que necessitarem i com fer-los servir. L'activitat no s'iniciarà fins que tots els participants tinguin clars aquests conceptes.

8.- És necessari que el participant tingui clar que no pren part en una competició, sinó que el que durem a terme serà una activitat esportiva – turística. Això vol dir que, iniciarem les activitats de manera que es permeti al participant conèixer i adaptar-se a l'activitat. Segons com evolucionin els participants, el monitor us indicarà la manera de dur a terme l'activitat que més s'adapti al vostre nivell, així com també farà algunes indicacions durant l'activitat, per anar instruint el participant i alhora corregir les possibles imprudències que aquest pugui dur a terme, ja sigui voluntària o involuntàriament.

9.- Per poder dur a terme aquesta activitat caldrà que abans els participants hagin fet efectiu el total del cost del contracte.

10.- Encara que la llei no ho exigeix, en algunes activitats les assegurances si ens exigeixen l'autorització del pare o tutor, en cas que el participant sigui menor d'edat. En el moment de contractar l'activitat se us informarà en cas necessari.

11.- Aquestes activitats estan considerades com a esports d'aventura i com a tals, sempre hi ha un mínim de risc, derivat del fet que cada participant adquireix unes responsabilitats a l'hora de realitzar l'activitat i el seu funcionament només depèn d'ell mateix. Per tant, cada participant queda obligat a realitzar lactivitat amb la màxima prudència possible.

12.- Amb la contractació de les activitats el participant declara haver entès totes les instruccions i normes a seguir per dur a terme aquesta activitat i es compromet a respectar-les, així com també que ell és l'únic responsable de saber que no pateix cap lesió ni malaltia que pogués ser agreujada per la seva realització.

13.- En cas que algun dels participants, en el moment de la contractació de l'activitat hagi amagat algun problema físic que pugui impedir la realització de l'activitat amb seguretat i fluïdesa o perjudicar d'alguna manera la resta de participants, el responsable de l'activitat podrà expulsar-lo de l'activitat sense que això suposi el retorn de cap import.

15.- La contractació de les activitats suposa l'acceptació d'aquestes instruccions i normes.

PREUS

Totes les activitats indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

Per realitzar la reserva se sol·licitarà el 20% de l'activitat contractada.

El dia de l'activitat es farà el pagament de la resta, quan estiguin al nostre Parc.

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA

Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Capa d'endolls segurs). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats a cap servidor d'ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres darreres xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra s'hagi carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

DISPONIBILITAT DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT

La disponibilitat per a la realització de les activitats ofertes per ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. queda vinculada a la reserva de l'activitat

DRET DE DESISTIMENT, CANCEL·LACIÓ, REEMBORSAMENT I RECLAMACIONS

  • Desistiment

El comprador disposarà dun termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi la confirmació de reserva, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment s'haurà de fer mitjançant notificació adreçant-se al correu electrònic info@activnatura.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ DELFINA DOLZ, 4 (08370) CALELLA, o bé a través del formulari de desistiment que podeu descarregar al següent enllaç:


Segons allò establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat d'acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, quin, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

  • Cancel·lació

Per part del client:

En cas de justificar la impossibilitat de realitzar l'activitat amb 72 hores d'antelació, la quantitat pagada en concepte de reserva, quedarà en dipòsit a l'empresa, per a una nova reserva en una altra data concertada.

Si no es comunica en el termini de 72 hores d'antelació o no es presenten el dia de l'activitat a l'hora indicada per l'empresa, es perdrà automàticament l'import cobrat per a la reserva.

En qualsevol de les situacions anteriors, en cas que l'anul·lació només sigui per part d'algun dels seus membres, les anteriors normes s'aplicaran al mateix percentatge.

Per part de l'empresa:

En cas que no es pugui fer l'excursió per problemes climatològics (decisió que prengués l'empresa organitzadora) el client tindrà dret a concretar una altra data per a l'activitat o sol·licitar la devolució de la reserva.

En cap cas no s'acceptarà un ajornament perquè les condicions no siguin idònies al domicili del participant. Tot aquell participant que no es presenti al lloc de l'activitat argumentant el mal temps perdrà el dret de fer-la.

Per cancel·lar la reserva ens hauràs d'enviar un e-mail a info@activnatura.com on cal indicar el número de la reserva que figura a l'e-mail de confirmació.

-Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes, únicament s'efectuarà, per problemes meteorològics per decisió presa per part de l'organització, i prèvia sol·licitud per part de l'interessat. El reemborsament s'efectuarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client.

En cas de retard injustificat per part de ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L., respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis patits en què excedeixi aquesta quantitat.

JURISDICCIÓ

Així mateix, ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. té el domicili a Calella, espanya.